ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท เค้กส้มพร้อมกาแฟ จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปัญชิกา หมีมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net