ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง กข 2720 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น แบตเตอรี่ 3 K ADX 2500R จำนวน 1 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกฤษณะแบตเตอรี่ โดย นางเรณู ทองสมุทร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net