ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พิมพ์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงผู้เข้า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องดื่ม ประเภท น้ำมะพร้าวปั่น จำนวน 12 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา  สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 360.- บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม และ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง