ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช จำนวน 11 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทัศนะพานิช โดยนางสาวจีรภา ทัศนบรรจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net