ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ink tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
        ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมกึพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปตยและการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๓๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอำพัน ลี้สุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 มีนาคม 2023 เวลา 16:26 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำที่แปรงฟันของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำที่แปรงฟังของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดทำที่แปรงฟันเด็ก จำนวน ๑ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัญญาภัทร พันดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมประตู้ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมประตูห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมแซมประตูห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นางสาวกัญญาภัทร พันดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 320Thanks CloudAccess.net