ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท น้ำมะพร้าวปั่นพร้อมขนมแยมโรล จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการ คัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยดำเนินการ ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-49-0005, 420-51-0016 และตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-51-0015 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศิริวรรณเซอร์วิส โดยนายวิชัย จตุรภัทรศิริ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 03 พฤษภาคม 2021 เวลา 09:30 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างเครื่องปรับอากาศ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยดำเนินการ ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-017, 420-61-018, 420-61-0191 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศิริวรรณเซอร์วิส โดยนายวิชัย จตุรภัทรศิริ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700 บาท (สองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องเจาะกระดาษ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์พิณโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300 บาท (สองพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 200Thanks CloudAccess.net