ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประชาสัมพันธ์รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

ประชาสัมพันธ์ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

alt

 

 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก หมู่ที่ 6 จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวนงลักษณ์ เปี่ยมลาภพริ้ง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,800 บาท (สองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพล ป้านจันทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สน.ปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุสำนักงาน (ปลัด) จำนวน ๒๐ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีป ทรัพย์สมาน (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๒๔๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 1 จาก 159Thanks CloudAccess.net