ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี (ป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น ป้ายพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จิตสำนึกในประชาธิปไตยย้อนรอยไป เมื่อ 24 มิถุนายน 2475

อีเมล พิมพ์ PDF

จิตสำนึกในประชาธิปไตย ย้อนรอยไป เมื่อ 24 มิถุนายน 2475

alt

alt

alt

alt

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2020 เวลา 15:44 น.

กิจกรรมลงพื้นที่ตัดแต่งต้นไม้ในตำบลบางแคปี2563

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมลงพื้นที่ปรับแต่งภูมิทัศน์สองข้างทาง 2563

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดอลือกจัดจ้างประดับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดจ้างประดับไฟฟ้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประเภทนีออนรวมรวมสีไม่น้อยกว่า 3 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพัฒน์ พยัควัลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 143Thanks CloudAccess.net