ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงผู้เข้า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องดื่ม ประเภท น้ำมะพร้าวปั่น จำนวน 12 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา  สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 360.- บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม และ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กันยายน 2022 เวลา 14:39 น.

แผนการดำำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Attachments:
Download this file (Scan2565-09-26_151924.pdf)Scan2565-09-26_151924.pdf[ ]8778 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 15:32 น.

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2565)

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2565)

Attachments:
Download this file (Scan2565-09-26_145444.pdf)Scan2565-09-26_145444.pdf[ ]3996 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 15:14 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาค่าแรงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จำนวน ๗๒ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 288Thanks CloudAccess.net