ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ๋อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง สิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตู้น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อตู้น้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               ตู้น้ำดื่ม จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศักดิ์อีเล็คโทนิค (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตู้เย็นโดยวิะีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดซื้อตู้เย็น จำนวน ๑ ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศักดิ์อีเล็คโทนิค (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์ ประเภท กาบหมาก จำนวน 70 กาบ ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาววราคณา ธนิตกุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 192Thanks CloudAccess.net