ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานจราจร (กระจกโค้งจราจร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานจราจร (กระจกโค้งจราจร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                กระจกโค้งจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒ นิ้ว ชนิดโพลีคาร์บอเนตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน  ๔ บาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภคพล 2020 (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน Quality Pac (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน Quality Pac (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                การควบคุมคุณภาพ(๘๑.๑๔.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๕,๕๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๖๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022 เวลา 14:38 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำปรปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) จำนวน ๔,๒๕๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙,๑๑๗.๕๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2022 เวลา 14:38 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท เค้กหน้าส้มพร้อมน้ำอ้อยสด จำนวน 12 ชุด น้ำ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปัญชิกา ปัญชิกา หมีมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 240Thanks CloudAccess.net