ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารรายงานการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พร้อมกับรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารรายงานการประชุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) พร้อมกับรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 และหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ จำนวน 22 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางสาวจุรุวรรณ พยัฆศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 330.- บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนตู้เย็น รหัสพัสดุ 706-41-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เปลี่ยนขอบยางตู้เย็น จำนวน 1 ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกฤษฎา ทองวารี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 650 บาท (หกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารรายงานการประชุมและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารรายงานการประชุมและร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2563) จำนวน 12 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางสาวจุรุวรรณ พยัฆศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 144.- บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการจัดซื้อเครื่องดื่มพร้อมอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทน้ำมะพร้าวปั่นพร้อมแซนวิส จำนวน 11 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 385.- บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 134Thanks CloudAccess.net