ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานวันสำคัญทาง ศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลกิจกรรมวันเข้าพรรษา ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 432 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                สารตกตะกอนและคลอรีนน้ำ จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๕๘.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กำจัดวัชพืชที่อยู่ในคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (โครงการกำจัดวัชพืชคลองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๗ ด้วยรถขุด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภาวัลย์ บุญเกิด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผ้าต่วนหนามัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อผ้าต่วนหนามันตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผ้าต่วนหนามันสีชมพู และสีเขียว อย่างละ 1 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200 บาท (สามพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 149Thanks CloudAccess.net