ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  นายสงกรานต์ กลั่นภูมิศรี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๖๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ จำนวน ๒,๘๘๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพลทินวุฒิ ป้านจันทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๔๘๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สวนไม้อัมพวา (ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 1 จาก 298Thanks CloudAccess.net