ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ๆได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำพวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ (ดอกไม้ สีชมพู) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมขื่อหน่วยงาน เพื่อถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น พวงมาลาดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดต่างๆ (ดอกไม้สีชมพู) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร พร้อมชื่อ หน่วยงาน จำนวน 1 พวง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเปรมจิต พวงสกุล โดยเสนอราคาเป็นเงิน ทั้ง สิ้น 1,200.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ ค่า ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Attachments:
Download this file (ข้อบัญญัติ.pdf)ข้อบัญญัติ.pdf[ ]27850 Kb

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่มประเภท เค้กไข่พร้อมน้ำกระเจี๊ยบ จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปัญชิกา หมีมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 352.- บาท (สามร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 176Thanks CloudAccess.net