ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 64-อต-111 บัตรตัวอย่าง นายก อบต. (A5) จำนวน 2 เล่ม , 64-อต-112 บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบต. (A5) จำนวน 2 เล่ม, 64-ทป-201 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา 1-5 (A5) จำนวน 16 แผ่น, สถ.-ผถ-64 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/6) จำนวน 40 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 688 บาท (หกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net