ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการ      คัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๗๐๗.๕๕ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net