ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ปรระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมเปลี่ยนไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  Thanks CloudAccess.net