ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net