ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามาย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลางแค ช่วงที่ ๑ บางแค ซอย ๑-๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างขยายเขตเสียงตามสาย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางแค ช่วงที่ ๑ บางแคซอย ๑-๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น                ขยายเขตเสียงตามสาย ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑-๔ ตำบลบางแค ช่วงที่ ๑ บางแคซอย ๑-๘ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ยอดดำเนิน (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๖๕,๘๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล