ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ประวัติความเป็นมา องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
      องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เดิมจัดตั้งเป็นสภาตำบลบางแค ต่อมาได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีโครงสร้างการบริหารงานครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางแค ทั้งตำบล


                               Thanks CloudAccess.net