ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

ที่ตั้งและอาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
     alt  ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา

alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหลายสายไหลผ่าน พื้นดินอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรและกสิกรรม


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

เขตการปกครอง (จำนวนหมู่บ้าน)
     จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ประชากร
     ประชากรในเขต อบต.บางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 3,849 คน แยกเป็นชาย 1,877 คน หญิง 1,972 คน มีจำนวนครัวเรือน 965 ครัวเรือน


หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
     alt บ้านคลองตาตั๋น 162 190 352 81
     alt บ้านวัดบางแคกลาง 154 171 324 84
     alt บ้านปากคลองวัว 242 261 503 130
     alt บ้านคลองบุญนาค 380 396 776 212
     alt บ้านคลองอ้อม 146 192 338 72
     alt บ้านวัดปรก 154 146 300 83
     alt บ้านปลายคลองบางแค 639  616  1,255 303

alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

เนื้อที่
     ตำบลบางแค มีพื้นที่ประมาณ ๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๘๗.๕๐ ไร่


alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt    alt

ผู้นำท้องถิ่น
     ผู้นำท้องถิ่นตำบลบางแค


     alt  นางสาวภิญโญยิ่ง พุฒพ่วง ผู้ใหญ่ ม.1
     alt  นายศิริชัย  พลจันทร์ ผู้ใหญ่ ม.2
     alt  นายคำนึง  แก่นสำรวจ ผู้ใหญ่ ม.3
     alt  นางสาววิภา  ปานเคลือบ ผู้ใหญ่ ม.4
     alt  นางสาวยุพา  เวชการ ผู้ใหญ่ ม.5
     alt  นายสมชาย  อู่เนียม กำนัน
     alt  นางนาฏสุดา  น้อยกาญจนะ ผู้ใหญ่ ม.7
     alt  นายธีระ  บุญประสิทธิ แพทย์ตำบล


alt      alt      alt      alt
 Thanks CloudAccess.net