ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
ที่ตั้งและอาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีระยะทางห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 3.5 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตดังนี้
       ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา
       ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา
       ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา

                               

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลองหลายสายไหลผ่าน พื้นดินอุดมสมบูรณ์สภาพพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตรและกสิกรรม
                               

เขตการปกครอง (จำนวนหมู่บ้าน)
     จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน
                               

ประชากร
     ประชากรในเขต อบต.บางแค มีจำนวนทั้งสิ้น 3,849 คน แยกเป็นชาย 1,877 คน หญิง 1,972 คน มีจำนวนครัวเรือน 965 ครัวเรือน
หมู่บ้าน ชาย
หญิง รวม ครัวเรือน
     บ้านคลองตาตั๋น 162 190 352 81
     บ้านวัดบางแคกลาง 154 171 324 84
     บ้านปากคลองวัว 242 261 503 130
     บ้านคลองบุญนาค 380 396 776 212
     บ้านคลองอ้อม 146 192 338 72
     บ้านวัดปรก 154 146 300 83
     บ้านปลายคลองบางแค 639  616  1,255 303

                               

เนื้อที่
     ตำบลบางแค มีพื้นที่ประมาณ ๔.๓๐ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒,๖๘๗.๕๐ ไร่
                               

ผู้นำท้องถิ่น
     ผู้นำท้องถิ่นตำบลบางแค
       นางสาวภิญโญยิ่ง พุฒพ่วง ผู้ใหญ่ ม.1
       นายศิริชัย  พลจันทร์ ผู้ใหญ่ ม.2
       นายคำนึง  แก่นสำรวจ ผู้ใหญ่ ม.3
       นางสาววิภา  ปานเคลือบ ผู้ใหญ่ ม.4
       นางสาวยุพา  เวชการ ผู้ใหญ่ ม.5
       นายสมชาย  อู่เนียม กำนัน
       นางนาฏสุดา  น้อยกาญจนะ ผู้ใหญ่ ม.7
       นายธีระ  บุญประเสริฐ แพทย์ตำบล


                 Thanks CloudAccess.net