ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาพทางสังคม อบต.บางแค
ด้านการศึกษา
       โรงเรียนวัดบางแคกลาง เปิดสอนระดับ ป.1 – ป.6
       โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม เปิดสอนระดับ ป.1 – ม.3
       โรงเรียนวัดสาธุชนาราม เปิดสอนระดับ ป.1 – ม.3
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก ตำบลบางแค
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ตำบลบางแค

                               

ด้านการสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแค  1  แห่ง
            ข้าราชการ   4  คน
            พนักงานจ้างชั่วคราว   1  คน
            อาสาสมัครสาธารณสุข 40  คน
       อาสาสมัครระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  15  คน
                               

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
       วัดพุทธ      3  แห่ง
            วัดบางแคกลาง
            วัดปรกสุธรรมาราม
            วัดสาธุชนาราม
       งานประเพณีสงกรานต์
       งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
       งานพิธีทางศาสนา  ได้แก่ วันอาสาฬบูชา  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา
                               


ด้านการกีฬา และนันทนาการ

       สนามกีฬาเอนกประสงค์ 3 แห่ง
       ชมรมสร้างสุขภาพตำบล 1 ชมรม
       ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 1 แห่ง

                               

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

       กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 50 คน
       อาสาสมัครระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 15 คน


                 Thanks CloudAccess.net