สภาพทางสังคม อบต.บางแค

ด้านการศึกษา


       โรงเรียนวัดบางแคกลาง เปิดสอนระดับ ป.1 – ป.6
       โรงเรียนวัดปรกสุธรรมาราม เปิดสอนระดับ ป.1 – ม.3
       โรงเรียนวัดสาธุชนาราม เปิดสอนระดับ ป.1 – ม.3
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก ตำบลบางแค
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ตำบลบางแค

                               

ด้านการสาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแค  1  แห่ง


            ข้าราชการ   4  คน
            พนักงานจ้างชั่วคราว   1  คน
            อาสาสมัครสาธารณสุข 40  คน

       อาสาสมัครระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  15  คน

                               

ด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
       วัดพุทธ      3  แห่ง
            วัดบางแคกลาง
            วัดปรกสุธรรมาราม
            วัดสาธุชนาราม
       งานประเพณีสงกรานต์
       งานประเพณีแห่เทียนพรรษา
       งานพิธีทางศาสนา  ได้แก่ วันอาสาฬบูชา  วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา


                               


ด้านการกีฬา และนันทนาการ

       ลานออกกำลังกาย                     2 แห่ง
       สนามกีฬาเอนกประสงค์ 3 แห่ง
       ชมรมสร้างสุขภาพตำบล 1 ชมรม
       ศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดทางเทคโนโลยี 1 แห่ง

                               

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 1 รุ่น 50 คน
       อาสาสมัครระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 15 คน
                 
 


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล