ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
การบริการพื้นฐาน อบต.บางแค
การคมนาคม
     มีทางหลวงชนบท สส. หมายเลข 4013 สาย สาธุ – บางยี่รงค์ตัดผ่านพื้นที่
ในตำบลและมีถนนในหมู่บ้านเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน
       ถนนลาดยาง 12  สาย
       ถนนคสล.   9  สาย
       ถนนลูกรัง 11  สาย
                               

การโทรคมนาคม
        โทรศัพท์สาธารณะ   8  ตู้
        หอกระจายข่าว   7  แห่ง
        เสียงไร้สาย 37  จุด
                               

ไฟฟ้า

       ไฟฟ้าสาธารณะ                    7  หมู่บ้าน
       ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
                               

แหล่งน้ำธรรมชาติ
        คลอง   1  สาย
        ลำปะโดง 12  สาย
                               

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
       ประปาผิวดิน              3  แห่ง ได้แก่ ประปาผิวดินหมู่1  หมู่4 และหมู่ 7


                 Thanks CloudAccess.net