ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
ข้อมูลอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
ด้านกลุ่ม/องค์กรชุมชนต่าง ๆ
       สมาชิกลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 150  คน
       สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ   20  คน
       กลุ่มเกษตรกร(ส้มโอ)   50  คน
       กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา   63  คน
       กลุ่มเกษตรกรเพิ่มศักยภาพการผลิตไม้ผล   90  คน
       กลุ่มผู้ใช้น้ำ   50  คน


                 Thanks CloudAccess.net