อำนาจหน้าที่ส่วนการศึกษาฯ อบต.บางแค

      มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ       ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของประชาชน การสนับสนุนบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริม ทำนุบำรุง รักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณี ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีท้องถิ่น วัฒนธรรมด้านภาษา การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ฝ่ายบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
      - งานบริหารงานบุคคล
      - งานบริหารทั่วไป
      - งานบริหารการศึกษา
      - งานวางแผนและสถิติ
      - งานการเงินและบัญชี

ฝ่ายระดับก่อนวัยเรียนประถมศึกษา
      - งานอาคารสถานที่
      - งานนิเทศน์
      - งานกิจรรมเด็กและเยาวชน
      - งานบริการผลิตสื่อการสอน

ฝ่ายระดับมัธยมศึกษา
      - งานอาคารสถานที่
      - งานนิเทศน์
      - งานกิจการนักเรียน
      - งานบริการผลิตสื่อการสอน

ฝ่ายการศึกษาไม่กำหนดระดับ
      - งานการศึกษานอกโรงเรียน
      - งานกิจการนักเรียน
      - งานนิเทศน์
      - งานบริการสนับสนุนการศึกษา
      - งานกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด
      - งานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร
      - งานศึกษาอื่นๆ                 
 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล