ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
อำนาจหน้าที่ส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแค
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานรักษาความ สะอาด
      - งานกำจัดขยะและน้ำ เสีย
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานส่งเสริมและเผย แพร่
      - งานป้องกันยาเสพติด

งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
      - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานบริการสาธารณสุข
      - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - งานสัตวแพทย์
      - งานบริการ 
                     Thanks CloudAccess.net