อำนาจหน้าที่ส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแค

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมและปฏิบัติงานให้บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น งานศูนย์บริการสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและบำบัดโรค การสุขาภิบาล การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การควบคุมบำบัดน้ำเสีย การดูแลรักษา สวนสาธารณะ ป้องกันและบำบัดยาเสพติด งานทันตสาธารณสุข เภสัชกรรม การบริการส่งเสริมอนามัย งานสถานพักฟื้น งานเวชกรรมสังคม และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานรักษาความ สะอาด
      - งานกำจัดขยะและน้ำ เสีย
      - งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานอนามัยชุมชน
      - งานส่งเสริมและเผย แพร่
      - งานป้องกันยาเสพติด

งานควบคุมโรค มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - งานสุขาภิบาลทั่วไป
      - งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
      - งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ

งานรักษาความสะอาด มีหน้าที่รับผิดชอบ
      - การแจ้งเก็บขยะมูลฝอยหรือขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
      - การให้บริการสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล

งานบริการสาธารณสุข
      - งานเผยแพร่และฝึกอบรม
      - งานส่งเสริมสุขภาพ
      - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
      - งานสัตวแพทย์
      - งานบริการ 
                     


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล