ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางแค


นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
ปลัดอบต.บางแค
เบอร์โทรศัพท์ 081-7734631


นางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
เบอร์โทรศัพท์ 065-5121371- ว่าง -
นิติกร
 
 
alt
นางสาวกิจชยา โพธเดชขจร
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 087-9888622

นางสาวนงลักษณ์ สกุลอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 087-0273634
 

นางสาวดรุณี อยู่คง
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 061-5635466

นายมนตรี อิ่มอาดูร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 086-1649891
 
นางสาวศิริพร  แตงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 084-4263395
นายสงกรานต์  กลั่นภูมิศรี
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 095-3160281


นางบุษกร เช้าวรรโณ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 089-6150130

alt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net