ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.บางแค


นางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
ปลัดอบต.บางแค


นายพฤฒิพงศ์ แย้มเกษร
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.บางแค


นายนิติกร ล้อไชยพร
นิติกร


นางสาวนงลักษณ์ สกุลอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนายมนตรี อิ่มอาดูร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางสาวศิริพร  แตงอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการนายสงกรานต์  กลั่นภูมิศรี
พนักงานขับรถยนต์


นางบุษกร เช้าวรรโณ
คนงานทั่วไป
alt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net