ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคนางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
ปลัดอบต.บางแค
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมธุรส ไมสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวมุทิตา เปรมกาศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
                 

 Thanks CloudAccess.net