ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคนางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
ปลัดอบต.บางแค
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ 081-1983011


นางมธุรส ไมสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 090-9934081


- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวมุทิตา เปรมกาศ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เบอร์โทรศัพท์ 095-6183981


นางสาวเกษราภรณ์ กลิ่นแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 081-1735499alt      alt      alt      alt

 Thanks CloudAccess.net