ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บางแคนางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมนางจรรยา อันสะโก
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวแพรวพรรณ จักร์กลัด
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางปิยะนุช นวมนาคะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ


นางสาวณัฐฐา สัตยเลขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ

                 Thanks CloudAccess.net