ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บางแคนางจรรยา อันสะโก
ครู รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 085-1859881


นางจรรยา อันสะโก
ครู
เบอร์โทรศัพท์ 085-1859881


นางสาวแพรวพรรณ จักร์กลัด
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 082-7258153


นางปิยะนุช นวมนาคะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-4811895


นางสาวณัฐฐา สัตยเลขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-7047170


alt      alt      alt      alt

 Thanks CloudAccess.net