ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนการศึกษาฯ อบต.บางแคนางสาวรัชนีย์ ทองพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทรศัพท์ 065-5121371


นางจรรยา อันสะโก
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 085-1859881


นางสาวแพรวพรรณ จักร์กลัด
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์โทรศัพท์ 082-7258153


นางปิยะนุช นวมนาคะ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-4811895


นางสาวณัฐฐา สัตยเลขา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
เบอร์โทรศัพท์ 087-7047170

 

alt      alt      alt      altThanks CloudAccess.net