ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
บุคลากรส่วนสาธารณสุขฯ อบต.บางแคนายมรรคมัชฌิม  เภารัศมี
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวกันยา  ขำศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
                 Thanks CloudAccess.net