ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นางเนาวรัตน์  หาดสมบัติ
ประธานสภาอบต.บางแค


นางอรอนงค์  น้อยปานะ
รองประธานสภาอบต.
 

นางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นายอุทัย รัตนสังข์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 

นางอรอนงค์ น้อยปานะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นางเนาวรัตน์ หาดสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 

นายเสกสันต์ เชยประดิษฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นางรุ่งรัตน์ พูนผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 

นายเอนก น่วมสกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6


นายธงชัย  น้อยกาญจนะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7                 Thanks CloudAccess.net