ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นายเริงสรร  เวชการ
ประธานสภาอบต.บางแค


นางเนาวรัตน์  หาดสมบัติ
รองประธานสภาอบต.
 
นางสาวสุภีรัตน์  ปลั่งเจริญผล
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
นายอำนาจ  อิ่มอาดูร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
นายอุทัย  รัตนสังข์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
   
นางอรอนงค์  น้อยปานะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
นายเสกสัตน์  เชยประดิษฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
 
นายจรัล  คะเชนทร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
นายเริงสรร  เวชการ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
นางรุ่งรัตน์  พูนผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
นายเอนก  น่วมสกุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
นางมาริษา  สกุลสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
นายเกรียงไกร  น้อยกาญจนะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7
   


                 Thanks CloudAccess.net