สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค



นางเนาวรัตน์  หาดสมบัติ
ประธานสภาอบต.บางแค


นางอรอนงค์  น้อยปานะ
รองประธานสภาอบต.
 

นายพิรศักดิ์ เกิดมาลัย
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค


นายอุทัย รัตนสังข์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 

นางอรอนงค์ น้อยปานะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2

นางเนาวรัตน์ หาดสมบัติ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 

นายเสกสันต์ เชยประดิษฐ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4

นางรุ่งรัตน์ พูนผล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 

นางสุวรรณนา จำปาทอง
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6



นายธงชัย  น้อยกาญจนะ
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7











                 






































 













QR code

อบต.บางแค




 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538





ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล