ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิดตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารตกตะกอนและคลอรีนเกร็ด ๗๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๕๘.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  Thanks CloudAccess.net