ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างป่ายป้ายไวนิลจัดฝึกอบรมและรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายไวนิลจัดฝึกอบรมและรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการไวนิลจัดฝึกอบรมและรณรงค์การจัดทำหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโคโรนา (Covid-19) ขนาด 1.20x3.00 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 540 บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net