ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ปรเะจำเดือน ตุลาคม 2562

อีเมล พิมพ์ PDF
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. 1 ประจำเดือน ต.ค.62Thanks CloudAccess.net