ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔,๘๐๗ ถุง/bag ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๖๓๐.๐๖ บาท (สามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสามสิบบาทหกสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net