ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระเป๋าผ้า จำนวน 50 ใบ, ปากกาน้ำเงิน จำนวน 50 ด้าม, สมุด จำนวน 50 เล่ม ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริภัณฑ์ โดยนายอิทธิพงศ์ เจดีย์พราหมณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,350.- บาท (สอง พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net