ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น            จัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอังคณา สุนทรวงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงThanks CloudAccess.net