ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่เสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่เสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
3 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
4 จัดซื้อวสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
8 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ -
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดซืือวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
10 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุ 5
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
13 ประกาศผลผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดจ้างซ่อมแซมบำรุงระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดประปา (มิเตอร์น้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา (สารตกตะกอน) โดยวิะีเฉพาะเจะจง งานพัสดุ 3
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 4
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดจ้างล้างถังทำความสะอาดระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1, 4 และ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายไวนิลโรงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างกำจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณืตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค งานพัสดุ 3

หน้า 1 จาก 20Thanks CloudAccess.net