ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปตยและการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
2 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำที่แปรงฟันของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
3 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมประตู้ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
4 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LEd หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
5 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
6 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 6
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
8 ปรระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 17
9 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ตามดครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 17
10 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 13
11 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า งานพัสดุ 15
12 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 2
13 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
14 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก ink tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
15 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 34
16 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 13
17 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (กล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 3
18 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาทำชั้นวางรองเท้า (๕ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 1
19 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์กรุณาถอดรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 19
20 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 16
21 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียเคลื่อนที่ล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
22 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์ ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
23 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 5
24 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 7
25 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 24
26 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 12
27 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
28 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 11
29 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผงหึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 38
30 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 38

หน้า 1 จาก 35Thanks CloudAccess.net