ระเบียบ กฏหมาย คู่มือปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มนตรี 69
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ มนตรี 73
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มนตรี 398
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 มนตรี 164
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 มนตรี 181
6 E-Book กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 586
7 คู่มือ แนวทาง ซักซ้อมการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 552
8 พระราชบัญญัติ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 527
9 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ดูแลเว็บไซต์ 540
10 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจยอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มนตรี 57


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล