ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระเบียบ กฎหมาย คู่มือปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มนตรี 23
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 มนตรี 10
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 มนตรี 21
4 E-Book กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Administrator 375
5 คู่มือ แนวทาง ซักซ้อมการปฏิบัติงาน Administrator 397
6 พระราชบัญญัติ Administrator 391
7 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง Administrator 383Thanks CloudAccess.net