ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ระเบียบ กฎหมาย คู่มือปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มนตรี 261
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 มนตรี 53
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2559 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2)พ.ศ.2563 มนตรี 76
4 E-Book กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Administrator 426
5 คู่มือ แนวทาง ซักซ้อมการปฏิบัติงาน Administrator 442
6 พระราชบัญญัติ Administrator 421
7 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง Administrator 425Thanks CloudAccess.net