ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง งานพัสดุ 9
2 ลงตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนและการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 24
3 โครงการเยาวชนบางแครู้เท่าทันยาเสพติด ปี2566 กันยา 11
4 โครงการปกป้องสถาบันชาติ กันยา 104
5 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 2565 กันยา 371
6 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซอยวัดปรก หมู่ที่ 6 กันยา 34
7 โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2565 กันยา 97
8 ประชุมกลุ่มสตรีบางแค กันยา 42
9 โครงการเติมวัคซีนให้เยาวชนตำบลบางแค กันยา 39
10 โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เก่ง ดีและมีสุข ในเด็กปฐมวัย กันยา 45
11 กิจกรรมลงแขกลงคลอง ทำความสะอาด กำจัดขยะ และวัชพืช กันยา 68
12 ประชุมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กันยา 45
13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 229
14 โครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการทำยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลือง กันยา 256
15 วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 กันยา 65
16 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์พักคอย Community Isolation วัดหนองกระพง ตำบลเหมืองใหม่ กันยา 230
17 แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ปี2565 กันยา 242
18 โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 กันยา 45
19 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 57
20 โครงการอบรมการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย นิติกร 455
21 โครงการจัดฝึกอาชีพกิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตําบลบ้านปราโมทย์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 454
22 กิจกรรม หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 420
23 ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสองข้างทางหมู่ 3 ตำบลบางแค กันยา 432
24 กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กันยา 588
25 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กันยา 40
26 งานทอดผ้าป่าทางน้ำ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ธ.ค.2563 ณ วัดป้อมแก้ว กันยา 714
27 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 23 ต.ค.2563 กันยา 519
28 กิจกรรมวางพวงมาลา 23ตค2563 กันยา 680
29 อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63 กันยา 452
30 กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563 กันยา 426

หน้า 1 จาก 3Thanks CloudAccess.net