ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ประมวลภาพกิจกรรม อบต.บางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 โครงการปกป้องสถาบันชาติ กันยา 70
2 โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี 2565 กันยา 63
3 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซอยวัดปรก หมู่ที่ 6 กันยา 19
4 โครงการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2565 กันยา 70
5 ประชุมกลุ่มสตรีบางแค กันยา 30
6 โครงการเติมวัคซีนให้เยาวชนตำบลบางแค กันยา 28
7 โครงการครอบครัวอุ่นไอรัก กิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ เก่ง ดีและมีสุข ในเด็กปฐมวัย กันยา 26
8 กิจกรรมลงแขกลงคลอง ทำความสะอาด กำจัดขยะ และวัชพืช กันยา 36
9 ประชุมพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กันยา 32
10 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 207
11 โครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการทำยาหม่องสมุนไพรและน้ำมันเหลือง กันยา 222
12 วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565 กันยา 36
13 ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำศูนย์พักคอย Community Isolation วัดหนองกระพง ตำบลเหมืองใหม่ กันยา 173
14 แต้งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรประจำโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ ปี2565 กันยา 187
15 โครงการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อเข้าสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565 กันยา 33
16 โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ 2564 ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 45
17 โครงการอบรมการพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วย นิติกร 443
18 โครงการจัดฝึกอาชีพกิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ณ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ตําบลบ้านปราโมทย์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 439
19 กิจกรรม หัวข้อ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเขตร้อน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กันยา 410
20 ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสองข้างทางหมู่ 3 ตำบลบางแค กันยา 421
21 กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กันยา 578
22 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน กันยา 26
23 งานทอดผ้าป่าทางน้ำ ร่วมกับทางจังหวัดสมุทรสงคราม 3 ธ.ค.2563 ณ วัดป้อมแก้ว กันยา 585
24 กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 23 ต.ค.2563 กันยา 477
25 กิจกรรมวางพวงมาลา 23ตค2563 กันยา 608
26 อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63 กันยา 432
27 กิจกรรมสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ปี2563 กันยา 412
28 อสม ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปี2563 กันยา 419
29 อสม ดูแลผู้ป่วยติดเตียง ปี2563 กันยา 465
30 คัดกรองเบาหวาน ปี2563 กันยา 427

หน้า 1 จาก 3Thanks CloudAccess.net