ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข้อมูลพื้นฐาน

1 สภาพทั่วไป 5567
2 สภาพเศรษฐกิจ 2177
3 สภาพทางสังคม 2116
4 ด้านการบริการพื้นฐาน 2024
5 ข้อมูลอื่นๆ 2063
6 ประกาศ อบต.บางแค เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.บางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2560 399
7 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 439
8 ข้อบัญญติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 397
9 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม(ครั้งที่ 2/2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค 372
10 ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแครับโอนย้ายข้าราชการ 12Thanks CloudAccess.net