ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ด้านความโปร่งใสขององค์กร

ด้านความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

กรองตามชื่อเรื่อง 
แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศ ความโปร่งใส สำนักงานปลัด 43
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ สำนักงานปลัด 42
3 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยขน์ส่วนรวม สำนักงานปลัด 42
4 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ สำนักงานปลัด 32
5 มาตรการป้องกันรับสินบน สำนักงานปลัด 46
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง 44
7 ประกาศ มาตรการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน การทุจริต งานนิติการ 35
8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานประเมินความโปร่งใส สำนักงานปลัด 31
9 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สำนักงานปลัด 40
10 นโยบายคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 50
11 ประกาศคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 48
12 ประกาศ ป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัด 46
13 ประมวลคุณธรรม จริยธรรม สำนักงานปลัด 46
14 รายงานประมวลจริยธรรม สำนักงานปลัด 43Thanks CloudAccess.net