ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
----------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 7/2557 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย กำหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
..................................................

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

ปรองดอง สมานฉันท์ คืนความสุขประชาชน


รายการคืนความสุขให้คนในชาติ

หน้า 318 จาก 320Thanks CloudAccess.net