ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สน.ปลัด) โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ วัสดุสำนักงาน  นั้น                วัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีป ทรัพย์สมาน (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเช่าพาหนะขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตัง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างเช่าพาหนะขนส่งและจัดเก็บหีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์กี่ยเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น พาหนะ (รถยนต์กระบะบรรทุก) หมายเลขทะเบียน บจ 128 นนทบุรี จำนวน 1 คัน เพื่อขนส่งและจัดเก็บ หีบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางอนงค์ คล้ายพฤกษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 01 ธันวาคม 2021 เวลา 13:18 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (สารตกตะกอน)  นั้น                 สารตกตะกอน (Quality Pac) (ขนาด ๒๕ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๑๓๐ ถัง รวม ๓,๒๕๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๗๓๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               คลอรีนน้่ำ ๑๐% (๒๕ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๑๘๐ ถัง รวม ๔,๕๐๐ กิโลกรัม ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๒,๕๙๕.๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 235Thanks CloudAccess.net