ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการยกระดับคุณภาพมาตราฐานสินค้าการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่เสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์ ประเภท กระเป๋าผ้า จำนวน 32 ใบ, ปากกาน้ำเงิน จำนน 32 ด้าม, สมุด จำนน 32 เล่ม ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริภัณฑ์ โดยนายอิทธิพล เจดีย์พราหมณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,376.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายไวนิลโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่เสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 432.- บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน, อาหารว่างและน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำอาหารอาหารกลางวัน, อาหารว่าง และน้ำดื่ม ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารกลางวัน, อาหารว่างและน้ำดื่ม จำนวน 35 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศรีนวล บูรณสิงห์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 1 จาก 191Thanks CloudAccess.net