ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซิ้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้พลาสติก เกรด A พร้อมชื่อหน่วยงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               เก้าอี้พลาสติก เกรด A (แบบหนา) มียางกันลื่น จำนวน ๒๐๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๕๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับกาคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่มประเภท น้ำกระเจี๊ยบพร้อมแซนวิสรวม จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 400.- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วนน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่มประเภท น้ำโกโก้เย็นพร้อมซิฟฟร้อนฝอยทอง จำนวน 21 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 735.- บาท (เจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนูคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๕๐.๐๐ บาท (เก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 1 จาก 171Thanks CloudAccess.net