ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ ๑ เชื่อมหมู่ ๒

อีเมล พิมพ์ PDF
alt
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒

      องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑ เชื่อมหมู่ที่ ๒ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 

หน้า 134 จาก 134Thanks CloudAccess.net