ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผ้าต่วนตามโครงการจัดงานวัสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อผ้าต่วนสีขาว จำนวน 2 ม้วน, ผ้าต่วนสีเหลือง จำวน 2 ม้วน ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผ้าต่วนสีขาว จำนวน 2 ม้วน , ผ้าต่วนสีเหลือง จำนวน 2 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณธวรรธน์ ลิขิตไชยพรกุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท (สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขนาด 1.20x6 เมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประเทือง  บัวบาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบบบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับบริการประชาชนและผู้ปฏิบัติงานตามโครงการป้องกันอุบัติภยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

น้ำดื่ม (ชนิดถ้วย) จำนวน 7 ลัง และน้ำแข็ง จำนวน 7 กระสอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 910 บาท (เก้าร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทังปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารส้มและคอลรีนเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคได้มีโครงการ ซื้อสารส้มและคลอรีนเกร็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงนั้น สารส้ม จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม และคลอรีนเกร็ด ๗๐% จำนวน ๒๔๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต)โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๑๑๔.๐บาท(เจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล