ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

สอบราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค กำหนด จำนวน 9 ชุด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
-------------------------------------------------------------------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera พร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ตามจุดที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคกำหนด จำนวน 9 ชุด ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดส่งมอบ 60 วัน ราคากลางในการจัดซื้อและติดตั้งกล้องวงจรปิดในครั้งนี้ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และมีเงื่อนไข ”จะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วเท่านั้น”
แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 พฤศจิกายน 2014 เวลา 13:44 น.

ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตม.7

อีเมล พิมพ์ PDF
Attachments:
Download this file (ปร.ลาดยาง ม.7.xls)ปร.ลาดยาง ม.7.xls[ ]86 Kb

สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลบางแค อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
----------------------------------------

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 530 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือคิดพื้นที่ลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,120 ตารางเมตร ติดตั้งการ์ดเลน 2 จุด หมู่ที่ 4 ตามแบบ อบต.บางแค เลขที่ 7/2557 พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการชั่วคราว ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๒ ป้าย กำหนดส่งมอบงาน 45 วัน ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,310,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
..................................................

      ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับ สมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

หน้า 190 จาก 192Thanks CloudAccess.net