ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช จำนวน 11 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทัศนะพานิช โดยนางสาวจีรภา ทัศนบรรจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดซืือวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์พิณโยเครื่องเขียน โดย นายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,496 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 7

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๖๑๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 5 จาก 192Thanks CloudAccess.net