ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อหนังสือประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หนังสือประสบการณ์เรียนรู้ (6 เล่ม/ชุด) อ.1-พว. จำนวน 6 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิล โดยนายชูศักดิ์ อภิชนพงศกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อหนังสือประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หนังสือประสบการณ์เรียนรู้ (6 เล่ม/ชุด) อ.1-พว. จำนวน 17 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิล โดยนายชูศักดิ์ อภิชนพงศกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 08:47 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                สารตกตะกอน PC ๑๐๐๐ จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำตัวล็อควาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดจ้างจัดทำตัวล็อควาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ตัวล็อควาล์วน้ำ จำนวน 10 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัสนัย หาดสมบัติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 5 จาก 170Thanks CloudAccess.net