ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๕๖๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๕ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๘๐.๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุประปา จำนวน ๑๑ รายการผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๐๑๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างดำเนินการโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กำจัดวัชพืชและตะกอนดินคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และ ๗ ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (ด้วยรถขุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กำจัดวัชพืชและตะกอนดินคลอง หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค (ด้วยรถขุด) จำนวน ๒ คลอง ได้แก่คลองตาอยู่ หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และคลองบางแค หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายปัณณวัฒน์ สรนรินทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล