ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อคู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น คู่มือปฏิบัติงานสำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 88 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,840 บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:16 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผงหมึก Brother TN-2260 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อผงหมึก Brother TN-2260 โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น ผงหมึก Brother TN-2260 จำนวน 1 กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส โดย นายทศพล แซ่ภู่ที่ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,390 บาท (หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำตรายางสำหรับใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง ตาม โครงการจัดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น ตรายางสำหรับใช้ประทับตราบัตรเลือกตั้ง จำนวน 4 อัน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอปุกณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น แฟ้มเจาะอ่อน (ปกบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ชุดหมายเหตุ) ขนาด 15x11 นิ้ว จำนวน 12 แฟ้ม, กระดาษ A4 จำนวน 1 รีม, กระดาษกาวน้ำตาล (หนา 2 นิ้ว) จำนวน 6 ม้วน, ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/8 จำนวน 3 กล่องเล็ก, ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 23/10 จำนวน 3 กล่องเล็ก, ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 35 จำนวน 1 กล่องใหญ่ (24 กล่อง), ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 จำนวน 1 กล่องใหญ่ (24 กล่อง), ปากกาเมจิสีน้ำเงิน จำนวน 6 ด้าม, กาวหลอด จำนวน 6 หลอด, เชือกฟาง จำนวน 1 ม้วน ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,183 บาท (สองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 5 จาก 235Thanks CloudAccess.net