ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดซื้อวัสดุประปา จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๘.๐๐ บาท (สองพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เก้าอี้สำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑ ตัวผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ (สมุทรสงคราม)จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุและเติมน้ำยาแอร์ จำนวน ๓ เครื่่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริวรรณเซอร์วิส โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (กล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์อื่น (กล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                กล่องไฟสามเหลี่ยมพร้อมป้ายหยุดตรวจ จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ท๊อปซัน เคมเทกซ์ (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 5 จาก 320Thanks CloudAccess.net