ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างจัดซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิชัย จตุรภัทรศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350 บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มเอกสารประกอบการอบรมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 47 ชุดๆ ละ 36 หน้ารวมปก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจุรุวรรณ พยัฆศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,034.- บาท (หนึ่งพันสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มีนาคม 2020 เวลา 13:28 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๔๗ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวศิริมล นันเชียงเครือ โดยเสนอราคเป็นเงินทั้งสิ้น  ๗,๐๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ เช่ารถบัสปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                รถบัสโดยสาร (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวรวิทย์ ตันเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 5 จาก 134Thanks CloudAccess.net