ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่  ร้านเทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น

 ๙๒๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 15:20 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมตู้เย็น จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านช่างอ๊อด ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
      ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครนักเรียน ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๗.๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉบ ๒๙๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแกละการช่าง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 8 จาก 320Thanks CloudAccess.net