ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดอลือกจัดจ้างประดับไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดจ้างประดับไฟฟ้า ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณโดยรอบที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประเภทนีออนรวมรวมสีไม่น้อยกว่า 3 สี จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หลอด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพัฒน์ พยัควัลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจำทำพุ่มดอกไม้สีม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดทำพุ่มดอกไม้สีม่วง จำนวน 4 พุ่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวเปรมจิต พวงสกุล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จัดซื้อผ้าต่วน และธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา พิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ผ้าต่วนสีเหลือง, สีม่วง, สีขาว อย่างละ 1 ม้วน และธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธยย่อ ส.ท. จำนวน 12 ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวี ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,720 บาท (สามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ๋อมแอร์รถยนต์ของการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมระบบแอร์รถยนต์ของการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   ซ่อมระบบแอร์รถยนต์การแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีทรัพย์ฟิล์ม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๑๗.๕๐ บาท  (ห้าพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 8 จาก 149Thanks CloudAccess.net