ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

รายงานควบคุมภายใน 2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานควบคุมภายใน 2563

Attachments:
Download this file (CCF29122563.pdf)CCF29122563.pdf[ ]10988 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2020 เวลา 13:21 น.

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.บางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อีเมล พิมพ์ PDF

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัีฒนาท้องถิ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

อีเมล พิมพ์ PDF

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ 2621/2563

เรื่อง คำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย

Attachments:
Download this file (2621-2563.pdf)2621-2563.pdf[ ]2189 Kb

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดจ้างล้างถังทำความสะอาดระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ 1, 4 และ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างล้างถังทำความสะอาดระบบประปาผิวดิน จำนวน ๓ แห่ง บริเวณระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ล้างถังทำความสะาดระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๑, ๔ และ ๗ ตำบลบางแค จำนวน ๓ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวมารยาท ประจักจิตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 8 จาก 191Thanks CloudAccess.net