ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างภายในสำนักงาน (อบต.บางแค)

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในสำนัก (อบต.บางแค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  ซ่อมไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๗,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น ซ๋อมระบบไฟฟ้าประปา (ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตลับหมึก HP 12A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก HP ๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น ตลับหมึก HP ๑๒A จำนวน ๓ กล่อง/box ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลิ้งค์.คอม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๔๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างลงโปรแกรมและกู้งานคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมลงโปรแกรมและกู้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมลงโปรแกรมและกู้งานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลิงค์.คอม โดย นายกัมพล วงศาโรจน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่า ใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 8 จาก 134Thanks CloudAccess.net