ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายไวนิลสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำปายไวนิลสถานที่รับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ออลดีไซน์ โดยนายอานนท์ กาญสอาด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 430 บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และป้ายสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง และป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้ง โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขนาด 2.40 x6.00 เมตร พร้อมโครงและติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย และขนาด 1.20x2.40 เมตร กรอบไม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ป้าย, ป้ายไวนิลสถานที่เลือกตั้ง ขนาด 0.80x1.50 เมตร จำนวน 8 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,208 บาท (หกหพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารตกตะกอน) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น สารตกตะกอน (Quality Pac) 190 ถัง (25 กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 4,750 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 60,990 บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ 10%) โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น คลอรีนน้ำ 10% จำนวน 160 ถัง (25 กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 4,000 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 55,640 บาท (ห้าหมื่นห้าพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2021 เวลา 13:11 น.

หน้า 8 จาก 235Thanks CloudAccess.net