ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุเพื่อใช้ในโครงการงานสำคัญทางศาสนาและรัฐพิธีต่างๆ จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ชุติมาภัณฑ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐.๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิือกจ้างจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำตรายาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดทำตรายางชื่อนางสาวรัชนีย์  ทองพันธ์ หัวหน้าสำนักปลีด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกิจศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐.๐๐ บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำตรายาง (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดทำตรายาง (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกิจศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ เพื่อปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาดอาคารและสถานที่ จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายประสิทธิิ์ วรชน โดยเสนอราคา เป็นเงิน      ทั้งสิ้น ๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 8 จาก 298Thanks CloudAccess.net