ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม, สมุดโน๊ต, ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อแฟ้ม , สมุดโน้ต , ปากกาลูกลื่นสีน้ำเงิน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น แฟ้ม จำนวน 34 ใบ, สมุดโน้ต จำนวน 34 เล่ม, ปากกาลูกลื่น จำนวน 34 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,020 บาท (หนึ่งพันยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างกำจัดวัชพืชคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างกำจัดวัชพืชคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๓, ๔, ๕ และ ๖ (ด้วยรถขุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                กำจัดวัชพืชคลองในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค หมู่ที่ ๓ , ๔, ๕ และ ๖ (ด้วยรถขุด) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกัมปนาท ศรีศิริวิบูลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องปชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท ขนมเปี๊ยะพร้อมน้ำกระเจี๊ยบ จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 400 บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63

อีเมล พิมพ์ PDF

อสม สัมมนาสวัสดิการสังคมกับงานอาสาสมัครสาธารณสุข ปี63

alt

alt

alt

alt

หน้า 8 จาก 171Thanks CloudAccess.net