ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ตามดครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ปรระกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมเปลี่ยนไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑ โดยเปลี่ยนโฟโต้สวิทซ์แสงแดด ขนาด ๖๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๖๐๔๙ จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการ      คัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามนิสสันราชบุรีมอเตอร์ จำกัด (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงิน ทั้งสิ้น ๓,๗๐๗.๕๕ บาท (สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทห้าสิบห้าสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้านตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑,๙๐๐ โด๊ส ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ท๊อปซัน อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 320Thanks CloudAccess.net