ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) แบบติดผนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เครื่องปรับอากาศ แบบติดพนัง ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านพรชัย กรุ๊ป (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อคลอรีนน้ำ ๑๐% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (คลอรีนน้ำ ๑๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น    คอลรีนน้ำ ๑๐% (๒๕ กิโลกรัม/ถัง) จำนวน ๓,๗๕๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๑๖๒.๕๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น            จัดจ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารเย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอังคณา สุนทรวงษ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020 เวลา 16:11 น.

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัดสุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อจัดจ้างวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระเป๋าผ้า จำนวน 50 ใบ, ปากกาน้ำเงิน จำนวน 50 ด้าม, สมุด จำนวน 50 เล่ม ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริภัณฑ์ โดยนายอิทธิพงศ์ เจดีย์พราหมณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,350.- บาท (สอง พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 171Thanks CloudAccess.net