ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ระบบ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางก่อสร้างระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน ชนิดโครงสร้างเหล็ก หมู่ที่ 7

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 1/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมไฟสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๖๑๘.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันหกร้อยสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขนาด 2.40x4.80 เมตร ติดตั้งพร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมกรอบไม้และติดตั้ง จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ขนาด 1.00x2.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,781 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 26 มกราคม 2021 เวลา 11:00 น.

ประกาศผลผู้ไ้ด้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง รหัสพัสดุ 416-59-0024 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวดารณี ลิ้นสงวน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,900 บาท (สี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 191Thanks CloudAccess.net