ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

แอลกอฮอล์ล้างมือทำง่ายๆได้ด้วยตัวเอง

อีเมล พิมพ์ PDF

alt

alt

 

ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลิอกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นตอร์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ลิ้งค์.คอม (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๔๙๐.๐๐ บาท (หกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคตจิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COCVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ประเภท ผ้าสารู จำนวน 1 พับ, เข็ม จำนวน 5 ห่อ, ที่ร้อยด้าย จำนวน 40 อัน, ด้าย VS จำนวน 40 หลอด, ยางยืด No.6 จำนวน 40 เส้น, ไม้บรรทัด จำนวน 40 อัน, ดินสอช็อกค์ จำนวน 40 แท่ง, เข็มหมุด จำนวน 40 แท่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองชัยพานิช โดยนางรัตนา ทวีปัญญายศ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,515 บาท (สี่พันห้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างจัดซ่อมแอร์สำนักงาน และเบรกเกอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายวิชัย จตุรภัทรศิริ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,350 บาท (สี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 134Thanks CloudAccess.net