ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยภายในโรงพยาลสนามอัมพวาร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการผู้รักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลสนามอัมพวาร่วมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                บริการรักษาความปลอดภัย(๙๒.๑๒.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑๒๐ วัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเทวฤทธิ์ สามน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสายรัดหีบบัตรตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์กาบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อสายรัดหีบบัตร ตามโครงการจัดจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น สายรัดหีบบัตรสำหรับหน่วยเลือกตั้งและสายรัดหีบบัตรสำหรับศูนย์ประสานางานเลือกตั้ง จำนวน 220 เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 941.60 บาท (เก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2021 เวลา 11:01 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายก อบต./สมาชิก อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น แบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นายกอบต./สมาชิก อบต.บางแค จำนวน 8 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:11 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อ ถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย น้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด, น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค, ซี่อิ๋วขาว จำนวน 1 ขวด, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 10 ซอง จำนวน 1 แพ็ค, ปลากระป๋อง จำนวน 6 กระป๋อง, ไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง/แผง จำนวน 1 แผง, ข้าวสาร จำนวน 1 ถุง, น้ำปลา จำนวน 2 ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกมลทิพย์ โดยนายธนะสิทธิ์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 4 จาก 235Thanks CloudAccess.net