ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เทพวิทยา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๒๕.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อผงหึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ผงหมึกเครื่องโทรสาร TN-๒๒๖๐ จำนวน ๒ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านแม่กลองก๊อปปี้เซอร์วิส (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๘๐.๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               ซ่อมตู้เย็น หมายเลขทะเบียน สป.ทส.๖๐-๑๔-๑๒๐๗๙-๐๐๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายกฤษฎา ทองวารี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

คำขอข้อมูลข่าวสาร

อีเมล พิมพ์ PDF

แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 14:46 น.

หน้า 9 จาก 320Thanks CloudAccess.net