ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP Network Camera) บริเวณวัดปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP Network Camera) บริเวณวัดปรก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมบำรุงระบบกล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย (IP Network Camera) บริเวณวัดปรก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซี เค ซุปเปอร์แม็กซ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ เพื่อใช้งานในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               

               หมึกปริ้นเตอร์และเม้าส์ USB จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๗๗๐.- บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคลงหยอดทรายอะเบทในตำบลบางแค

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคร่วมกับ รพ.สต ตำบลบางแคและ อสม ลงหยอดทรายอะเบท

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ2566องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคร่วมกับรพ.สต ตำบลบางแคและ อสม ได้ลงพื้นที่เพื่อ หยอดทรายอะเบท ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่หมู่ที่7 ตำบลบางแค

alt

alt