ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายไวนิลโรงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขนาด 1.20x6.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดย นายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080 บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำดื่ม ชนิดแก้ว จำนวน 14 ลัง และน้ำแข็ง จำนวน 7 กระสอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,400 บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2020 เวลา 11:14 น.

ประกาศปิดการเรีบนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศปิดการเรีบนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

alt

 

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์ตามโครงการกำจัดศัตรูพืช จำนวน 11 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวจีรภา ทัศนบรรจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,880 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2020 เวลา 09:34 น.

หน้า 9 จาก 191Thanks CloudAccess.net