ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Laser HP ๑๒A) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์ Laser HP ๑๒A)  นั้น   หมึกปริ๊นเตอร์ Laser HP ๑๒A จำวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนูคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ)  โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                อาหารเสริม (นม) ยูเอชที จำนวน ๑๐,๙๔๗ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด (ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕,๖๐๕.๕๔ บาท (แปดหมื่นห้าพันหกร้อยห้าบาทห้าสิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารตกตะกอน และคอลรีนเกร็ด ๗๐%) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖,๕๕๘.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลืิอกจัดจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดจ้างประกองอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทนมสดคาราเมลพร้อมขนมคัพเค้ก จำนวน 16 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 9 จาก 149Thanks CloudAccess.net