ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดจัดทำป้ายศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์ การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขนาด 0.90 ซม.x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครการเลือกตั้ง ขนาด 2.40x6.00 เมตร ติดตั้งพร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายศูนย์ประสางานการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ขนาด 0.90 ซม.x3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย, ป้ายประชาสัมพันธ์รับสมัครการเลือกตั้ง ขนาด 2.40x6.00 เมตร ติดตั้งพร้อมโครงสร้าง จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,662 บาท (สามพันหกร้อยหกสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2021 เวลา 13:43 น.

ประชาสัมพันธ์ อบต.บางแค เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคalt

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 05 ตุลาคม 2021 เวลา 12:37 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. จำนวน 11 คน โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท ขนมเปี๊ยะพร้อมน้ำเก๊กฮวย จำนวน 11 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 275 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการ ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. จำนวน 9 คน โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท ขนมเปี๊ยะพร้อมน้ำเก๊กฮวย จำนวน 9 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 225 บาท (สองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 9 จาก 235Thanks CloudAccess.net