ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารโพลีเมอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารโพลีเมอร์) (CKFLOC 934 l) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น สารโพลีเมอร์ (CKFLOC 934 l) 25 ถัง (20 กิโลกรัม/ถัง) จำนวน 500 กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 6,420บาท (หกพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก

อีเมล พิมพ์ PDF

ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก

ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดจ้างซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างงานลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น โดยดำเนินการซ่อมแซมถนนโดยใช้หินคลุก จำนวน 2 สาย ได้แก่ ถนนบางแคซอย 1/1 หมู่ที่ 1 เชื่อมหมู่ที่ 2 และถนนบางแคซอย 14 หมู่ที่ 7 ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายภัทรพล อุตสาหจิตร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 65,898 บาท (หกหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ๋อมแซม (หินคลุก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม (หินคลุก) จำนวน 2 ลูกบาศก์เมตร ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านสิริโภคธนกิจ โดยนายศิริชัย เพชระเครือวัลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 7 จาก 235Thanks CloudAccess.net