ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโคมไฟถนนLED โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อ จัดซื้อโคมไฟถนน LED จำนวน ๕๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น โคมไฟถนน LED จำนวน ๕๕ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทย อินโนเวชั่น ซินเนอร์ยี่ จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๔,๔๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวง

ประาศผผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมปั๊มน้ำสูบเข้าหอถัง พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ภายในระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมปั๊มน้ำสูบเข้าหอถัง พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ภายในระบบประปาหมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมปั๊มน้ำสูบเข้าหอถัง พร้อมสายไฟและอุปกรณ์ภายในระบบประปา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ต่ายการไฟฟ้า (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๔๒๑.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสี่ร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แนวทางขับเคลื่อน "ครอบครัวอบอุ่น"

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาแรงงานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาแรงงานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LED หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๕, ๖ และ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาแรงงานซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LED หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๖ และหมู่ที่ 7 ตำบลบางแค จำนวน ๒๕ จุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ สิงตะบุตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae034@gmail.com
 

 

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล