ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                สารตกตะกอน PC ๑๐๐๐ จำนวน ๔,๕๐๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๗,๗๘๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำตัวล็อควาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดจ้างจัดทำตัวล็อควาล์วน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ตัวล็อควาล์วน้ำ จำนวน 10 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายอัสนัย หาดสมบัติ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ กคย 444 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ กคย 444 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อม/เปลี่ยนอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ กคย 444 สมุทรสงคราม โดยดำเนินการ ชุดซ่อมคาบูจำนวน 1 ชุด, เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง จำนวน 1 ลิตร, เปลี่ยนน้ำมัน 2T จำนวน 1 ลิตร, พร้อมค่าแรงดำเนินการ จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ป.พูนทรัพย์ โดยนายประยูร จุ้ยจิตร โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 710 บาท (เจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อลูกบิดประตู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อลูกบิดประตู จำนวน 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ลูกบิดประตู จำนวน 1 ลูก ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสิริโภคธนกิจ โดยนายศิริชัย เพชรเครือวัลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 495 บาท (สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 7 จาก 171Thanks CloudAccess.net