ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อตู้ลำโพงขยายเสียเคลื่อนที่ล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ตู้ลำโพงขยายเสียงเคลื่อนที่ล้อลาก จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ประดิษฐ์เจริญซาวนด์ แม่กลอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลกสร้างและภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย จำนวน ๓ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๐๗.๕๐ บาท (สองพันสี่ร้อยเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ป้ายไวนิลโครงการปกป้องสถาบันชาติ ขนาด ๑๒๐x๒๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มเพื่อเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการปกป้องสถาบันชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอำพัน ลี้สุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 7 จาก 320Thanks CloudAccess.net