ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ตัดหญ้าบริเวณรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเสถียร โชตินัย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

           ตามที่ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               โคมไฟ LED จำนวน ๑๐ ชุด มีรายละเอียดดังนี้

                  ๑. โคมไฟถนน LED ขนาด ๕๐ วัตต์ (แสงขาว) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๙ ชุดๆละ ๒,๘๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๕,๒๐๐.-บาท

                  ๒. โคมไฟถนน LED ขนาด ๑๐๐ วัตต์ (แสงวอร์มไวท์) พร้อมพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุดๆละ ๓,๖๓๐.- บาท เป็นเงิน ๓,๖๓๐.- บาท
รวมเป็นเงิน ๒๘,๘๓๐.- บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

            ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สายตรงซิสเต็มส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘,๘๓๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๓ , ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเปลี่ยนโคมไฟ LED จำนวน ๑๐ จุด หมู่ที่ ๓ , ๔ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ไฟ LED จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุทธิพงษ์ สิงตะบุตร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เบสท์ เคมีคอล คอนโทรล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล