ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประเภทน้ำส้มสแปลชพร้อมเค้กหน้าแยมส้ม จำนวน 25 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 825 บาท (แปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อใบเสร็จต่อเนื่อง (ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องค่าน้ำประปา, ค่าขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อใบเสร็จต่อเนื่อง (ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องค่าน้ำประปา, ค่าขยะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น   ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา จำนวน ๑๐,๐๐๐ ฉบับ, ใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย จำนวน ๖,๐๐๐ ฉบับ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จิสแมพ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท  (สองหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการจัดเลือกจัดซื้ออาหรว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท น้ำผลไม้รวมพร้อมขนมซิฟฟร้อน จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท น้ำผลไม้รวมพร้อมขนมซิฟฟร้อน จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาสผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน 4 สายทาง หมู่ที่1 และหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก จำนวน ๔ สายทาง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น โครงการซ๋อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๑, ๗ จำนวน ๔ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แสงทิพญ์การโยธา (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 7 จาก 134Thanks CloudAccess.net