เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉบ ๒๙๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉบ ๒๙๘ สมุทรสงคราม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายละออง เช้าวรรโณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๑๒๐.๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น

               วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๙๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารตกตะกอน,คลอรีนและ Anionic Polymer Water ๕๖๙ เพื่อใช้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในหมู่ ๑,๔ และหมู่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสารตกตะกอน,คลอรีนและ Anionic Polymer Water ๕๖๙ เพื่อใช้การผลิตน้ำประปาหมู่บ้านในหมู่ ๑,๔ และหมู่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               สารตกตะกอน,คลอรีนและ Anionic Polymer Water ๕๖๙ จำนวน ๑ ราย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๘,๔๑๓.๕๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทงสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               
ทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐ x ๒๕๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๔๒.๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล