ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้างก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๔, ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๔, ๗ ตำบลบางแค จำนวน ๓ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จ้างเหมาทำความสะอาดระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑, ๒, ๔ ตำบลบางแค จำนวน ๓ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพงษ์ บุญมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุกระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลบางแค จำนวน ๑๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระจกโค้ง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลบางแค จำนวน ๑๓ ชุดผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ จุไรรัตน์ การค้า (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๖,๘๕๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นหกพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ อบต.บางแค เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

ประกาศ อบต.บางแค เรื่องขอเชิญเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2567

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล