ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

Pre-U Project เตรียมความพร้อมเข้ามหา’ลัยฟรี! ผ่านระบบ ZOOM

อีเมล พิมพ์ PDF

Pre-U Project เตรียมความพร้อมเข้ามหา’ลัยฟรี! ผ่านระบบ ZOOM

 
นางสาวนวลนิจ หงษ์วิวัฒน์ ประธานมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่าย จัดโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย” (Preparing for University Project : Pre-U Project) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ. 2564  โดยได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศ พี่บัณฑิต นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้ความรู้ เทคนิคการเรียน วิธีการเลือกอาชีพที่เหมาะสม การพัฒนาศักยภาพ ทักษะชีวิต ทัศนคติ ตลอดจนแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โครงการฯ จึงได้จัดตารางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน รวมจำนวน 9 ครั้ง ๆ ละ 1 - 2 ชั่วโมง ใน 3 หลักสูตร คือ 1. เตรียมพร้อมสอบได้คะแนนดี 2. เตรียมพร้อมอาชีพและศักยภาพ 3. เตรียมพร้อมทักษะชีวิต โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทาง Google Form และ Facebook โครงการฯ www.facebook.com/PreUProject  ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
 
“ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ทางมูลนิธิรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ จึงเล็งเห็นว่าโครงการ Pre-U Project จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศ ทั้งด้านเทคนิคการเรียน ทักษะชีวิต ทัศนคติที่ดี และเป็นพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้คุณครูผู้ประสานงานโครงการและนักเรียนที่ผ่านการอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตรต่อเดือน จะได้รับเกียรติบัตรและวุฒิบัตรออนไลน์ออนไลน์อีกด้วย” นางสาวนวลนิจกล่าว.

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 10:04 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท เค้กส้มพร้อมกาแฟ จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปัญชิกา หมีมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 320 บาท (สามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุตามโครงการกำจัดศัตรูพืช จำนวน 11 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทัศนะพานิช โดยนางสาวจีรภา ทัศนบรรจง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,550 บาท (สองพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลิอกจัดซืือวัสดุสำนักงาน (กองข่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์พิณโยเครื่องเขียน โดย นายทวีป ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,496 บาท (สามพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 3 จาก 191Thanks CloudAccess.net