ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้ออาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท น้ำอัญชันพร้อมเค้กส้ม จำนวน 25 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวปัญชิกา หมีมงคล โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 875.- บาท (แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที. โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทืองบัวบาง เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 432.- บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 13:51 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก ตามโครงกาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เมล็ดพันธุ์ผัก ประเภท เมล็ดพันธุ์บวบ จำนวน 25 ซอง, เมล็ดพันธุ์แตงกวา จำนวน 25 ซอง, เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาว จำนวน 25 ซอง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บักส์ ฟาร์ม โดยนางสาวอนัญญา ทรัพย์ชูเชิดวงศ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,875.- บาท (หนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำประกาศนียบัตร ตามโครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อจัดจ้างทำประกาศนียบัตร ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ประกาศนียบัตร จำนวน 50 ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายเอกภาวีย์ ศรีคล้ำ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 3 จาก 171Thanks CloudAccess.net