ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อ ถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ในหนึ่งชุด ประกอบด้วย น้ำมันพืช จำนวน 1 ขวด, น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค, ซี่อิ๋วขาว จำนวน 1 ขวด, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนาดบรรจุ 10 ซอง จำนวน 1 แพ็ค, ปลากระป๋อง จำนวน 6 กระป๋อง, ไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง/แผง จำนวน 1 แผง, ข้าวสาร จำนวน 1 ถุง, น้ำปลา จำนวน 2 ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกมลทิพย์ โดยนายธนะสิทธิ์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 64-อต-111 บัตรตัวอย่าง นายก อบต. (A5) จำนวน 2 เล่ม , 64-อต-112 บัตรตัวอย่าง สมาชิก อบต. (A5) จำนวน 2 เล่ม, 64-ทป-201 บัตรทาบผู้พิการทางสายตา 1-5 (A5) จำนวน 16 แผ่น, สถ.-ผถ-64 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 5/6) จำนวน 40 แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 688 บาท (หกร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 10:00 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อบัตรเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อบัตรเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                บัตรเลือกตั้งสำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้าง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0025 จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนูคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวดารณี ลิ้นสงวน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 3 จาก 235Thanks CloudAccess.net