ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                รถโดยสารไม่ประจำ ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางเยาวลักษณ์ พลับพิบูลย์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                อาหารว่างและเครื่องดื่ม ช่วงเช้าจำนวน ๓๓ ชุด และช่วงบ่ายจำนวน ๓๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวอำพัน ลี้สุวรรณ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๑๐.๐๐ บาท (สองพันสามร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม ตามโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๓๓ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางอัมพร สุขพิศาล โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ป้ายโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕.๒๐ บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 3 จาก 320Thanks CloudAccess.net