ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อน้ำดื่ม และน้ำแข็ง ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนาและงานรัฐพิธีต่างๆ กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น น้ำดื่มชนิดขวด จำนวน 12 แพ็ค และน้ำแช็ง จำนวน 1 กระสอบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุวัฒน์ ไพบูลย์กุลกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 540 บาท (ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อจานใส่เอ็นตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อจานใส่เอ็นตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จานใช้เอ็นตัดหญ้า จำนวน 1 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสิริโภคธนกิจ โดย นายศิริชัย เพชรเครือวัลย์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 150 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท น้ำมะพร้าวปั่นพร้อมขนมบลาว์นี่ จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560 บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
    ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะบูชา(๖๐.๑๐.๖๕.๐๗ ) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีป ทรัพย์สมาน (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 2 จาก 149Thanks CloudAccess.net