ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดหาอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                 จัดหาอาหารว่าง ตามโครงการฝึกอบรมรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง ช่วงเช้าประเภท น้ำส้มพร้อมชิฟฟรอน จำนวน ๑๒๑ ชุด ช่วงบ่ายประเภท น้ำสมุนไพรพร้อมแยมโรล จำนวน ๑๒๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพงศ์ภีระ ธรรมปิยานันท์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๒๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2021 เวลา 08:32 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฮพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุอปุกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทวีป ทรัพย์สมาน (ขายส่ง) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔,๗๔๘.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ภายใต้โครงการจัดการเลือกตั้ง โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง จำนวน 1 ผืน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 468 บาท (สี่ร้อยหกสิบแปด บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และสติ๊กเกอร์ตัวเลข ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ทำป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และสติ๊กเกอร์ตัวเลข ตามโครงการจัดการเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค  นั้น                ป้ายประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง และสติ๊กเกอร์ตัวเลข จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.ที.โปสเตอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๔๗.๐๐ บาท (ห้าพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 2 จาก 235Thanks CloudAccess.net