ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อไม้กวาดน้ำหัวสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อไม้กวาดน้ำหัวสแตนเลส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ไม้กวาดน้ำหัวสแตนเลส จำนวน 3 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกมลทิพย์ โดย นายธนะสิทธิ์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,260.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมคณะกรรการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ในวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างและเครื่องดื่มประเภท น้ำชาเขียวเย็นพร้อมขนมปังปิ้ง จำนวน 11 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 385.- บาท (สามร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเช่าชุดจำลองไฟ/อุปกรณ์ฝึกที่สูง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดเช่าชุดจำลองไฟ/อุปกรณ์ฝึกที่สูง ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เช่าชุดจำลองไฟ/อุปกรณ์ฝึกที่สูง จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็นที คอนเทค แอนด์ ซัพพลาย โดยนางสาวนภวรรณ ผิวงาม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อน้ำเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO๒), (ผงเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะงจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อน้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO๒), (ผงเคมี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                น้ำยาเครื่องดับเพลิง (ชนิด CO๒), (ผงเคมี) จำนวน ๑๐ ถัง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ เอ็นที คอนเทค แอนด์ ซัพพลาย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 2 จาก 171Thanks CloudAccess.net