ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้าง่ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ซ่อมแซมเครื่องสุขภัณฑ์ห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวกัญญาภัทร พันดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญ ประจำปี 2566

ประกาศสภา อบต.บางแค เรื่องระเบียบว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2566

Attachments:
Download this file (ประกาศสภา.pdf)ประกาศสภา.pdf[ ]5141 Kb

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LEd หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LED หมู่ที่ ๑, ๓, ๔, ๕, ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จ้างซ่อมเปลี่ยนโคมไฟถนน LED จำนวน ๓๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทไทยโรด แอลอีดี จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๗๐๗.๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 2 จาก 320Thanks CloudAccess.net