ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสองข้างทางหมู่ 3 ตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาสองข้างทางหมู่ 3 ตำบลบางแค

alt

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 12:10 น.

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อใช้ในการซ่อมแซม จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สายตรงซิสเต็มส์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๙,๙๘๑.๙๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อีเมล พิมพ์ PDF

กิจกรรมโครงการกำจัดศัตรูพืชบูรณาการกับโครงการยกระดับคุณภาพมาตราฐานสินค้าการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2564

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่เสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุอุปกรณ์ ประเภท กระเป๋าผ้า จำนวน 32 ใบ, ปากกาน้ำเงิน จำนน 32 ด้าม, สมุด จำนน 32 เล่ม ตามโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านศิริภัณฑ์ โดยนายอิทธิพล เจดีย์พราหมณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,376.- บาท (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 2 จาก 192Thanks CloudAccess.net