ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ประเภท น้ำบลูฮาวายพร้อมซิฟฟร้อน จำนวน 16 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภาพร วิทยาคม โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 560.- บาท (ห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ กฉบ 298 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมรถจักรยานยนต์ กฉบ 298 สมุทรสงคราม จำนวน 1 คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน ป.พูนทรัพย์ โดยนายประยูร จุ้ยจิตร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,960.- บาท (สี่พันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างกำจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างกำจัดวัชพืช ผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                กำจัดวัชพืช ผักตบชวา จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวสุภาวัลย์ บุญเกิด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อแบตเตอร์รี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อแบตเตอร์รี่ รถยนต์ กข 5330 สมุทรสงคราม เนื่อง จากรถสตาร์ไม่ค่อยติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น แบตเตอร์รี่ พร้อมเทรินแบตเตอร์รี่เก่า จำนวน 1 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกฤษณะแบตเตอรี่ โดยนางเรณู ทองสมุทร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,600.- บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 10 จาก 191Thanks CloudAccess.net