ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

         ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างเหมาบริการตำแหน่งผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น      จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ข่วยเหลือเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จำนนว         

 ๑   อัตรา ผู้ได้รับการคัดเลือก      ได้แก่ นายณัฐกันต์ พุ่มสุวรรณ    โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2022 เวลา 13:10 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ จำนวน ๖๑๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายณัฐพลทินวุฒิ ป้านจันทร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๘๕๒.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดหาเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงผู้เข้า ร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญสมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องดื่ม ประเภท น้ำมะพร้าวปั่น จำนวน 12 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา  สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 360.- บาท (สามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า เพิ่ม และ ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 27 กันยายน 2022 เวลา 14:39 น.

แผนการดำำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

อีเมล พิมพ์ PDF

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Attachments:
Download this file (Scan2565-09-26_151924.pdf)Scan2565-09-26_151924.pdf[ ]8778 Kb
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2022 เวลา 15:32 น.

หน้า 10 จาก 298Thanks CloudAccess.net