ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างโครงการขยายเขตเสียงตามสาย ช่วงที่ ๒ บางแคซอย ๙-๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ขยายเขตเสียงตามสาย ช่วงที่ ๒ บางแคซอย ๙-๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางแค ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ซี เค ซุปเปอร์แม็กซ์ (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสารตกตะกอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น สารตกตะกอน ขนาด (๒๕ กิโลกรัม/ถัง) รวม ๒๑๐ ถัง จำนวน ๕,๒๕๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เฮอร์ริเคน คอร์เปอเรชั่น(ประเทศไทย) จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๓,๐๒๗.๕๐ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการสานตะกร้าหวายเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการสานตะกร้าหวายเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลโครงการจัดฝึกอาชีพ กิจกรรมการสานตะกร้าหวายเทียม ขนาด ๑.๒x๒.๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านป้ายโชติทองคำ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐.๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะ หมู่ที่4 บ้านคลองบุญนาค

 

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานธนาคารขยะและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการธนาคารขยะและคณะทำงานธนาคารขยะ หมู่ที่4 บ้านคลองบุญนาค

alt

alt

alt

alt

 


 
 
 
 
 


 

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล