ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หมึกปริ๊นเตอร์ Brother LC3617 (สีดำ) จำนวน 5 ตลับ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,250 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างตัดต้นไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ตัดต้นไม้พร้อมขนทิ้ง หมู่ที่ 2 จำนวน 1 ต้น ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นายวิโรจน์ เรืองพยัคฆ์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลืิอกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้้านวัดปรก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรี เทียมรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ประกอบอาหารกลางวัน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางพัชรี เทียมรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗,๒๘๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 10 จาก 149Thanks CloudAccess.net