ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถ้วยสอบเทียบแบบใส่ (CALIBRATION CUP ASSY U - ๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ถ้วยสอบเทียบแบบใส (CALIBRATION CUP ASSY U ๕๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถ้วยสอบเทียบแบบใส่ (CALIBRATION CUP ASSY U - ๕๐) จำนวน ๑ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๒๒๐.๗๐ บาท (สามพันสองร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้ดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประเภทสะดืออ่างล้างมือ จำนวน ๒ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสิริโภคธนกิจ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำก โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค รณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางแคให้ความสำคัญกับมาตราการ “ 3เก็บ ป้องกัน 3 โรค “ คือ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค รณรงค์ให้ประชาชนตำบลบางแคให้ความสำคัญกับมาตราการ  “  3เก็บ ป้องกัน 3 โรค “  คือ

1 เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

 2 เก็บเศษขยะภาชนะที่อาจเป็นแหล่งน้ำขังให้ยุงลายวางไข่ได้

 3 เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ  ภาชนะที่ปิดไม่ได้ ให้ปล่อยน้ำทิ้ง หรือเปลี่ยนทุกสัปดาห์

ด้วยความปรารถนาดี  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บางแค

alt

 

 

บทความ อื่นๆ ...


 

QR code

อบต.บางแค
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค
หมู่ที่ 5 ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110
โทรศัพท์ : 034-772-538 โทรสาร : 032-772538 ต่อ 16
E-mail : bangkae@bangkae.go.th
E-mail : saraban@bangkae.go.th

นายกอบต : 081-7052361
สำนักปลัด : 034-772-538 

กองคลัง : 034-772-538 
กองช่าง : 034-772-538
กองสาธารณสุขฯ : 034-772-538
กองการศึกษาฯ : 034-772-538

ลิขสิทธิ์ © 2557 - 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล