ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ พี.ที.โปสเตอร์ โดยนายประเทือง บัวบาง โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 432 บาท (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ (ไม่ประจำทาง) จำนวน ๑ คัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท นภาพร ทราเวล จำกัด (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อวัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ในวันที่ 29 – 30 มกราคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุตามโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี ประกอบด้วย กระดาษฟลิปชาร์ท จำนวน 15 แผ่นปากกาเคมี จำนวน 12 แท่ง, สมุดปกอ่อน จำนวน 46 เล่ม, กระเป๋าผ้า จำนวน 46 ใบ, ปากกาน้ำเงิน จำนวน 46 ด้าม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวี ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 2,567 บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 14:09 น.

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติก จำนวน 4 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมถนนแอสฟัสท์ติก จำนวน ๔ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น ซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก จำนวน ๔ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ แสงทิพญ์การโยธา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๗๐๐.๐๐ บาท  เจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 10 จาก 134Thanks CloudAccess.net