ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดหาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เวลา 10.00 น. จำนวน 11 คน และประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เวลา 14.00 น. จำนว 21 คน โดยวิธีฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท ขนมเปียกอ่อนพร้อมน้ำส้มสแปช จำนวน 32 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 736 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อถุงยังชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อ ถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ถุงยังชีพ จำนวน 2 ชุด ในหนึ่งชุดประกอบด้วย น้ำมันพืช ขนาด 1 ลิตร จำนวน 1 ขวด, น้ำดื่ม ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 2 แพ็ค, ซีอิ๋วขาว ขนาด 700 มิลลิลิตร จำนวน 1 ขวด, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป บรรจุ 10 ซอง/แพ็ค จำนวน 1 แพ็คล ปลากระป๋อง ขนาด 155 กรัม จำนวน จำนวน 6 กระป๋อง, ไข่ไก่ (30 ฟอง/แผง) จำนวน 1 แผง, ข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง, น้ำปลา ขนาด 700 มิลลิตร จำนวน 2 ขวด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านกมลทิพย์ โดยนายธนะสิทธิ์ ธนิษฐ์ชูนันท์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 700 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตพิ้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ครั้งที่ 4/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                งานบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบประปา(๗๒.๑๐.๑๕.๑๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายนพพร เปรมสุขดี โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง จำนวน ๑ เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป  ทรัพย์สมาน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 10 จาก 235Thanks CloudAccess.net