ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”
อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์กรุณาถอดรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำป้ายสติ๊กเกอร์กรุณาถอดรองเท้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ป้ายสติ๊กเกอร์กรุณาถอดรองเท้า จำนวน ๕ ชิ้น/piece ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ป้ายนายกฤษสติ๊กเกอร์ จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๘.๐๐ บาท (สี่ร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาทำชั้นวางรองเท้า (๕ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
       ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างจัดทำชั้นวางรองเท้าทำจากไม้ (๕ ชั้น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น               ชั้นวางรองเท้า ทำจากไม้ (๕ ชั้น) จำนวน ๑ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายสุพงษ์ บุญมา โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์ ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์ ink Tank Printer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งพิมพ์ ink Tank Printer จำนวน ๑ เครื่องผู้ได้รับการคัดเลือก  ได้แก่ บริษัท ลอฟท์ ไอที จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)   โดยเสนอราคา   เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 6 จาก 320Thanks CloudAccess.net