ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยดำเนินการเปลี่ยนพาวเวอร์ซัพพรายเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว, เปลี่ยน SSD 250 GB จำนวน 1 ตัว, ลงโปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องวัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกขนาด 2 HB จำนวน 2 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวดารณี ลิ้นสงวน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น วัสดุคอมพิวเตอร์ ประเภท หน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอกขนาด 2 HB จำนวน 2 ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวดารณี ลิ้นสงวน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,600 บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มประเภท ชาเขียวพร้อมขนมปังปิ้ง จำนวน 24 ชุด จัด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นางสาวนริศรา สินพิจารณ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 840 บาท (แปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการอสนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                วัสดุ/อุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดกาเรียนการสอน จำนวน ๑๔ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศีล (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2020 เวลา 14:54 น.

หน้า 6 จาก 149Thanks CloudAccess.net