ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มาตรการป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

อีเมล พิมพ์ PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 (COVID-19) สำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการ

โดยมีมาตรการให้ผู้มาติดต่อราชการ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ลงชื่อหรือแสกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้ามาติดต่อราชการทุกครั้ง

alt

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในกิจการประปา (สารตกตะกอน) โดยวิะีเฉพาะเจะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
   ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน (สารตกตะกอน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น                สารตกตะกอน จำนวน ๔,๗๕๐ กิโลกรัม/กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐,๙๙๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเพื่อใช้่ในการผลิตน้ำประปา (คลอรีนน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น คลอรีน้ำ จำนวน ๓,๕๐๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท วอเตอร์ ไลน์ ซิสเท็ม จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๖๘๕.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง รหัสพัสดุ 420-49-0009 และ 420-49-0007 ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ศิริวรรณเซอร์วิส โดยนายวิชัย จตุรภัทรศิริ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,400 บาท (สองพันสี่ ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 6 จาก 191Thanks CloudAccess.net