ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียน (สมุดโน๊ต ปากกาน้ำเงิน และกระเป๋าผ้า) ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กระเป๋าผ้า จำนวน 47 ใบ, ปากกาน้ำน้ำเงิน จำนวน 47 ด้าม, สมุดโน๊ต จำนวน 47 เล่ม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ทรัพย์พินโยเครื่องเขียน โดยนายทวีป ทรัพย์สิน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 3,055 บาท (สามพันห้าสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น  ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดปรก หมู่ที่ ๖ ประเภทอาหารคาว ขนมหวาน และหรือผลไม้ตามฤดูกาล (เฉพาะวันทำการ)   ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจรูญ ผึ้่งน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๘๔๐.๐๐ บาท (สี่พันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผุ้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น ประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวัดสาธุ หมู่ที่ ๗ ประเภทอาหารคาว ขนมหวาน และหรือผลไม้ตามฤดูกาล (เฉพาะวันทำการ) ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายจรูญ ผึ้่งน้อย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างสร้างสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จ้างสร้างสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น โครงการสร้างสะพานท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑  ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ (ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

หน้า 6 จาก 134Thanks CloudAccess.net