ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนูคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๐๐.๐๐ บาท (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพ่นเคมีกำจัดบุงลายตัวแก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ จัดจ้างพ่นเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น กำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณวัดปรกสุธรรมาราม ฉีดพ่นรัศมี 100 เมตร ระหว่างวันที่ 26, 29 สิงหาคม และ 2 กันยายน 2563 จำนวน 1 งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายธีระ บุญประสิทธิ์ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 900 บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อหนังสือประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หนังสือประสบการณ์เรียนรู้ (6 เล่ม/ชุด) อ.1-พว. จำนวน 6 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิล โดยนายชูศักดิ์ อภิชนพงศกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,200 บาท (หนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการจัดซื้อหนังสือประสบการณ์เรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น หนังสือประสบการณ์เรียนรู้ (6 เล่ม/ชุด) อ.1-พว. จำนวน 17 ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรศิล โดยนายชูศักดิ์ อภิชนพงศกร โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 08:47 น.

หน้า 6 จาก 171Thanks CloudAccess.net