ระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

“บางแคน่าอยู่ ชุมชนมีส่วนร่วม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี รักษ์สิ่งแวดล้อม ก้าวสู่อาเซียน”อบต.บางแค พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์สำหรับหน่วบเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ วัสดุอุปกรณ์ แบบพิมพ์ คู่มือและอื่นๆ สำหรับหน่วยเลือกตั้ง และวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง  นั้น                บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (สถ./ผถ.๑/๕) จำนวน ๒ กล่อง, บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ใบแรก-ใบท้าย จำนวน ๑ กล่อง, หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (สถ./ผถ.๑/๖) จำนวน ๑ กล่อง, บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิไม่ไปใช้สิทธิ์ฯ (สถ./ผถ.๑/๙) จำนวน ๑ กล่อง, บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิที่ไม่ไปใช้สิทธิฯ ใบแรก-ใบท้าย จำนวน ๑ กล่อง, ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง (สถ./ผถ.๓/๑) จำนวน ๑ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๙๗.๐๐ บาท (หกพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
 ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น              หมึกปริ๊นเตอร์ HP ๗๙A จำนวน ๓ กล่อง, หมึกปริ๊นเตอร์ Brother J๒๓๓๐DW สีดำ จำนวน ๑ ตลับ, ฺBrother J๒๓๓๐ DW สีชมพู จำนวน ๑ ตลับ,  Brother J๒๓๓๐ DW สีฟ้า จำนวน ๑ ตลับ,  Brother J๒๓๓๐ DW สีเหลือง จำนวน ๑ ตลับ     ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หนูคอมพิวเตอร์ (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๖๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  

ประกาศผลผุู้ได้รับการคัดเลือกจัดจ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ็นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดจ้างเปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น เปลี่ยนหัวพิมพ์เครื่องปริ๊นเตอร์ Canon IX 6770 (รหัสครุภัณฑ์ 478-63-0015) จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านหนูคอมพิวเตอร์ โดยนางสาวดารณี ลิ้นสงวน โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อหมึกพิมพ์ Printronik รุ่น P 8010 ตามโคงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การลบริหารส่วนตำบลบางแค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อีเมล พิมพ์ PDF
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแค ได้จัดซื้อหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค วัสดุเพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา (สารโพลีเมอร์) (CKFLOC 934 l) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง นั้น หมึกพิมพ์ Printronik รุ่น P 8010 จำนวน 1 ตลับ ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ ร้านเอกชัยเปเปอร์ โดยนางวันดี เกรียท่าทราย โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 4,500 บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

หน้า 6 จาก 235Thanks CloudAccess.net